กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงทดสอบคอนกรีตเสริม FRP rebars ภายใต้แรงอัดในแนวแกน Download Download PDF