การใช้ตะกอนประปา ในมอร์ต้าร์เกร้าท์รอยต่อผิวทางคอนกรีตสำเร็จรูป

  • ตะวัน เพชรอาวุธ วิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี
  • จตุพล ตั้งปกาศิต
คำสำคัญ: ตะกอนประปา เกร้าท์ รอยต่อผิวทาง แรงยึดเหนี่ยว

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าตะกอนประปามาใช้ในงานเกร้าท์รอยต่อของผิวทาง คอนกรีตส าเร็จรูป โดยแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วนในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อศึกษาก าลังและ ความเหมาะสมในการน าตะกอนประปามาใช้ในงานเกร้าท์รอยต่อผิวทางคอนกรีตส าเร็จรูป   การศึกษาก าลังของเพสต์ตะกอนประปาที่แทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยน าตะกอน ประปามาแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 5 และ 10 ทดสอบก าลังอัดของมอร์ต้าร์แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยตะกอนประปาในสัดส่วนต่าง ๆ ตามที่ออกแบบทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของมอร์ต้าร์ที่ ออกแบบไว้ด้วย วิธีการให้ก าลังดัดทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของมอร์ต้าร์ที่ออกแบบไว้ด้วยวิธีการให้ก าลัง ดึง โดยการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวนี้จะน าเอามอร์ต้าร์ที่ให้ก าลังดีที่สุดมาใช้งาน   การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยตะกอนประปาในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของน้ าหนักปูนซีเมนต์ให้ผล การทดสอบได้ดีที่สุด แต่เมื่อใช้อัตราส่วนการแทนที่ที่ร้อยละ 10 จะพบว่ามีค่าลดลง เนื่องจากตะกอน ประปามีการดูดซึมน้ าสูง ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าตะกอนประปาสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุ ผสานในการพัฒนาการท ารอยต่อถนนคอนกรีตให้มีประสิทธิภาพและเป็นการลดปริมาณปูนซีเมนต์อีก วิธีทางหนึ่ง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

[1] การประปานครหลวง, เพิ่มคุณค่าให้กับตะกอนดินที่จากการผลิตน้ำประปา, ข่าวประชาสัมพันธ์, 2548
[2] ดวงกมล สุริยฉัตร, ภาสันต์ วิชิอมรพันธ์ และ วรรธนะ เรืองสำเร็จ, การประยุกต์ใช้ตะกอนจากน้ำประปา. สำนักอุสาหกรรมพื้นฐาน. กรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. พิมพ์ครั้งที่ 1. พ.ศ 2547
[3] จิตรกรวงศ์เชาวลิต. วิทยานิพนธ์เรื่องคุณสมบัติทางเคมีของเถ้าตะกอนสลัดจ์ที่เกิดจากการผลิตน้ำประปา. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2543.
[4] วศิน ดินกาหมีน, นายวิษณุ ชูกลิ่น, นายสุวัชชัย ละใบยูโซ๊ะ และ นายอนุพงศ์ ผาตะพงษ์, (2555). การนำตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำคอนกรีตกำลังสูงที่อายุต้น สำหรับงานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป, ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2555.
[5] ยิ่งพงษ์ หนูเนื้อ และ จตุพล ตั้งปกาศิต, ผลกระทบของการใช้ตะกอนประปาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนต์ต่อกาลังอัด แรงดึงโดยตรง และ การหดตัวของคอนกรีต, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจาปี ครั้งที่ 14, ประจวบคีรีขันธ์, 6 - 8 มีนาคม 2562
[6] Manual for Jointed Precast Concrete Pavemen, 3rd edition, (2018). National Precast Concrete Association
[7] Shiraz, Tayabji. Dan, Ye. and Neeraj, Buch. (2013). Precast concrete pavement systems are used in highway corridors with high traffic volume and where lane closures are problematic, PCI Journal, Winter, 2013, pp.112-128
[8] นายธวัชชัย พลรักษ์, นายศรายุทธ เที่ยงแท้, นายรณชัย รุกขวัฒน์ และ นายฐิติกร แก้วประชา, (2556). การนำตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำคอนกรีตกำลังสูงสำหรับงานคอนกรีตสำเร็จรูป, ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2556.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-09