กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์การใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรตามแนวทาง ABET และ AUN-QA Download Download PDF