กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินทางเลือกและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน Download Download PDF