คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยาย

  • คำภี จิตชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ปริญญา จินดาประเสริฐ
คำสำคัญ: กำลังสูง, เพอร์ไลต์เผาขยาย, โฟม, คอนกรีตมวลเบา, ไอน้ำ

บทคัดย่อ

บทความนี้รายงานการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยายผสมกับโฟมชนิดเติมฟองอากาศ ความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตมวลเบาประมาณ 800 kg/m3 ผ่านการบ่มไอน้ำเมื่อมีอายุ 1 วัน ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 60 °C, 80 °C, และ 100 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 80±5 % ความดัน 2±1 kg/cm2 เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าที่แข็งตัวแล้วได้ทำการทดสอบคุณสมบัติ กำลังรับแรงอัด การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่นแห้ง และ โครงสร้างระดับจุลภาค  ผลการศึกษาพบว่าค่ากำลังรับแรงอัดอยู่ระหว่าง 22 - 48 kg/cm2  ซึ่งมีกำลังอัดสูงขึ้นตามอุณหภูมิบ่มไอน้ำที่เพิ่มขึ้น ส่วนการดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 31 – 44 ซึ่งลดลงตามตามอุณหภูมิบ่มไอน้ำที่เพิ่มขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2020-07-07

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้