กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการดูดน้ำของรากพืชต่อการเคลื่อนตัวของผิวดินบนโครงสร้างพื้นฐาน Download Download PDF