กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อปริมาณคลอไรด์วิกฤตของคอนกรีต Download Download PDF