การวิเคราะห์ทางสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทางถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท

  • ขจรศักดิ์ เจิมประไพ กรมทางหลวงชนบท
  • สันติภาพ ศิริยงศ์
  • ศาศวัต ภูริภัสสรกุล
คำสำคัญ: Road Safety, iRAP, Statistical Analysis, Department of Rural Road

บทคัดย่อ

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  แม้สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางถนนจะเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่แต่กายภาพของถนนก็ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลต่อความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ กรมทางหลวงชนบทจึงได้มีแนวคิดในการนำวิธีการประเมินความปลอดภัยทางถนนของ iRAP (International Road Assessment Programme) มาใช้บนสายทางที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท อย่างไรก็ตาม ค่าต่าง ๆ ของแบบจำลอง iRAP ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะส่วนสำคัญอย่าง Accident Modification Factor (AMF) จึงมีคำถามว่า แบบจำลองที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมกับถนนของกรมทางหลวงชนบทหรือไม่ การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองประเมินความปลอดภัยทางถนนของ iRAP ร่วมกับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุของกรมทางหลวงชนบท เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเสนอแนะวิธีปรับปรุงแบบจำลองให้มีความเหมาะสมกับทางหลวงชนบทของประเทศไทยในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

[1] Ahmed, M., Huang, H., Abdel-Aty, M., & Guevara, B. (2011). Exploring a Bayesian hierarchical approach for developing safety performance functions for a mountainous freeway. Accident Analysis & Prevention, 43(4), 1581-1589.
[2] Ambros, J., Borsos, A., & Sipos, T. (2017). Exploring Alternative Approach to iRAP Star Rating Validation. Transportation Research Board 96th Annual Meeting, Washington DC, United States, 8-12 January 2017
[3] Brimley, B. K., Saito, M., & Schultz, G. G. (2012). Calibration of Highway Safety Manual safety performance function: development of new models for rural two-lane two-way highways. Transportation research record, 2279(1), 82-89.
[4] Hauer, E. (2001). Overdispersion in modelling accidents on road sections and in Empirical Bayes estimation. Accident Analysis & Prevention, 33(6), 799-808.
[5] Harwood, D. W., Bauer, K. M., Gilmore, D. K., Souleyrette, R., & Hans, Z. N. (2010). Validation of US road assessment program star rating protocol: Application to safety management of US roads. Transportation research record, 2147(1), 33-41.
[6] International Road Assessment Programme. iRAP Methodology Fact Sheet#6, Star Rating Score Equation. https://www.irap.org/methodology/
[7] International Road Assessment Programme. iRAP Methodology Fact Sheet#7, Star Rating Bands. https://www.irap.org/methodology/
[8] Jameel, A. K., & Evdorides, H. (2016). An investigation for an all-encompassing iRAP road Star Rating index. In Functional Pavement Design (pp. 1607-1616). CRC Press.
[9] Jermprapai, K., & Srinivasan, S. (2014). Planning-level model for assessing pedestrian safety. Transportation Research Record, 2464(1), 109-117.
[10] Ma, J., Kockelman, K. M., & Damien PhD, P. (2007). Bayesian Multivariate Poisson-Lognormal Regression for Crash Prediction on Rural Two-Lane Highways. Transportation Research Board 86th Annual Meeting, Washington DC, United States, 21-25 January 2007
[11] National Research Council (US). Transportation Research Board. Task Force on Development of the Highway Safety Manual, & Transportation Officials. Joint Task Force on the Highway Safety Manual. (2010). Highway safety manual (Vol. 1). AASHTO.
[12] Srinivasan, R., & Bauer, K. (2013). Safety performance function development guide: Developing jurisdiction-specific SPFs. Report FHWA-SA-14-005.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-08
How to Cite
[1]
เจิมประไพข., ศิริยงศ์ส. และ ภูริภัสสรกุล ศ. 2020. การวิเคราะห์ทางสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทางถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25. 25, (ก.ค. 2020), TRL46.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์