การศึกษาความต้านทานกระสุนขนาด 7.62X51 มม. ของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก

  • อภิสิทธิ์ เตชพัฒนากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สิทธิศักดิ์ เเจ่มนาม อาจารย์ ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ปิติ สุคนธสุขกุล ศาสตราจารย์ ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสำคัญ: ผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก, กระสุนขนาด 7.62x51 มม., การดูดซับพลังงาน, เส้นผ่านศูนย์กลางความเสียหาย, การสูญเสียน้ำหนัก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ทำการศึกษาการต้านทานกระสุนของผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก สัดส่วน 2% โดยปริมาตร ภายใต้การยิงด้วยกระสุนขนาด 7.62x51 มม. ซึ่งผนังทดสอบ มีขนาด 400x400 มม. แปรผันความหนาตั้งแต่ 10 – 100 มม. สำหรับการติดตั้งตัวอย่างและการทดสอบ ทำได้โดยการติดตั้งตัวอย่างบนแท่นทดสอบ ห่างจากแนวยิงเป็นระยะ 50 ม. ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ที่มีอัตราเร็วในการถ่ายภาพ 40,000 เฟรมต่อวินาที ในระยะตั้งฉากกับตัวอย่างทดสอบ และทำการทดสอบด้วยการยิงกระสุน จำนวน 1 นัด บริเวณกึ่งกลางผนังทดสอบ ซึ่งจากภาพถ่ายความเร็วสูง สามารถคำนวณเป็นความเร็วของกระสุน (ก่อนและหลังการปะทะตัวอย่าง) และวิเคราะห์ผลทดสอบในรูปแบบของลักษณะการวิบัติ ความสามารถในการดูดซับพลังงาน เส้นผ่านศูนย์กลางความเสียหาย และการสูญเสียน้ำหนัก ซึ่งผนังทดสอบ ที่มีความหนา 60 มม. สามารถต้านทานการทะลุผ่านของกระสุนได้ และความหนาตั้งแต่ 80 มม. ขึ้นไป บริเวณด้านหลังของผนังทดสอบ ไม่พบความเสียหายใด ๆ จากแรงกระแทกของกระสุน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2020-07-06
สาขาของบทความ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ