การพัฒนาวิธีประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางยกระดับจากข้อมูลเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ

  • จุฑาทิพย์ อาจหาญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • สโรช บุญศิริพันธ์
คำสำคัญ: เครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ, ระยะเวลาเดินทาง, ทางยกระดับ, การเก็บข้อมูล

บทคัดย่อ

ข้อมูลระยะเวลาเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งช่วยในการตัดสินใจและวางแผนเลือกเส้นทางในการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสม และยังช่วยเจ้าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการคำนวณระยะเวลาเดินทางหลายวิธี เช่น การคำนวณจากข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนถนน (Roadside Sensor) การคำนวณจากข้อมูล Automatic Vehicle Identification (AVI) และการคำนวณจากข้อมูลสัญญาณบลูทูธ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการประมาณระยะเวลาเดินทางบนทางยกระดับ ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งรถยนต์มีแนวโน้มที่จะมีอุปกรณ์บลูทูธเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลที่ใช้คือข้อมูล MAC Address ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานพาหนะและโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ทาง ที่สามารถตรวจวัดได้จากเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ ที่ติดตั้งบนทางยกระดับอุตราภิมุข โดยผู้วิจัยได้พัฒนาการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการกรองข้อมูล การคำนวณหาระยะเวลาเดินทาง และทำการเปรียบเทียบความถูกต้องของระยะเวลาเดินทางที่ได้จากเครื่องตรวจจับสัญญาณบลูทูธ และคำนวณหาสัดส่วนของปริมาณรถยนต์ที่ติดอุปกรณ์บลูทูธ กับปริมาณจราจรจริงจากกล้องบันทึกวิด๊โอบนทางยกระดับ จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า วิธีการหาระยะเวลาเดินทางที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาระยะเวลาเดินทาง เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่พนักงานในการบริหารจัดการระบบจราจรได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

Brennan Jr TM, Ernst JM, Day CM, Bullock DM, Krogmeier JV, Martchouk MJJoTE. Influence of vertical sensor placement on data collection efficiency from bluetooth MAC address collection devices. 2010;136(12):1104-9.

Haghani A, Hamedi M, Sadabadi KF, Young S, Tarnoff PJTRR. Data collection of freeway travel time ground truth with bluetooth sensors. 2010;2160(1):60-8.

Martchouk M, Mannering F, Bullock DJJote. Analysis of freeway travel time variability using Bluetooth detection. 2011;137(10):697-704.

Moonam HM. Developing Sampling Strategies and Predicting Freeway Travel Time Using Bluetooth Data. 2016.

Sharifi E, Hamedi M, Haghani A, Sadrsadat H, editors. Analysis of vehicle detection rate for bluetooth traffic sensors: A case study in maryland and delaware. 18th World Congress on on Intelligent Transport Systems; 2011.

Sintonen HJLtjs. Bluetooth based travel time estimation: literature review. 2012.

Turner SM, Eisele WL, Benz RJ, Holdener DJ. Travel time data collection handbook. United States. Federal Highway Administration; 1998.

Wang Y, Malinovskiy Y, Wu Y-J, Lee UK, Neeley MJDoC, Environmental Engineering UoW. Error modeling and analysis for travel time data obtained from Bluetooth MAC address matching. 2011.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-08
How to Cite
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้