ปัจจุบันการประชุมนี้ปิดรับการส่งบทความแล้ว

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต (กรณีบทความฉบับสมบูรณ์)
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 12pt (ทั้งในภาษาไทยและ ในภาษาอังกฤษ) กรณีเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดในคำแนะนำ
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในแง่ของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • ขอให้ท่านลงข้อมูลรายละเอียดผู้แต่งในขั้นตอนการกรอกข้อมูลบทความ ขั้นที่ 3 ให้ครบทุกคน โดยกดเพิ่มชื่อผู้แต่ง ทีละคนจนครบ ก่อนส่งบทความเข้าสู่ระบบ

คำแนะนำผู้แต่ง

Author Guidelines

คำแนะนำสำหรับการทำงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์: คลิกอ่านเอกสาร

Guildelines for Submission (English) : Submitting your manuscript:

รูปแบบเอกสารสำหรับการจัดทำบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ (คำแนะนำผู้เขียนอยู่ใน Template)

Templates of Making Abstract and Full Manuscript

  1. รูปแบบการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย (docx)
  2. รูปแบบการเขียนบทความฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย (docx)
  3. Template of Abstract in English (docx)
  4. Template of Full Manuscript in English (docx)

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่ป้อนในเว็บไซต์นี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระบบการประชุมเท่านั้นและจะไม่เผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ