การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังบดอัด

  • สยาม อุ่นมงคลมิตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต
  • พิทยา แจ่มสว่าง
คำสำคัญ: ดินลูกรังบดอัด, การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน, ระดับพลังงานบดอัด, ขนาดคละของดินลูกรัง

บทคัดย่อ

เป้าหมายของงานวิจัยชิ้นนี้ทำเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อค่าการซึมผ่านของดินลูกรังบดอัดและเพื่อสร้างสมการสำหรับการใช้ทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน ใช้ดินลูกรังจาก 3 แหล่งซึ่งได้มาจากภาคกลาง, ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เริ่มด้วยการทดสอบหาขนาดคละการกระจายตัวของตัวอย่างดินทั้งก่อนและหลังได้รับการบดอัดด้วยพลังงานที่แตกต่างกัน 5 ระดับ เพื่อหาค่าความหนาแน่นแห้ง ณ ระดับพลังงานต่างๆ จากนั้นการหาค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านนั้นดำเนินการโดยใช้วิธีความดันคงที่ในโมลทดสอบแบบผนังแข็ง สุดท้ายข้อมูลทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์โดยวิธีการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุเพื่อสร้างสมการทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินลูกรังบดอัด ซึ่งพบว่าตัวแปรการกระจายตัวของเม็ดดิน, ปริมาณดินเม็ดละเอียด, ความหนาแน่นแห้งและอัตราส่วนช่องว่างของดินลูกรังบดอัดนั้นล้วนส่งผลโดยตรงต่อค่าการซึมผ่านซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.8910-9 ถึง 2.1610-5 ซม./วินาที สุดท้ายสมการการทำนายซึ่งสร้างขึ้นจากตัวแปรหลัก 5 ตัวแปรที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดินลูกรังบดอัด ได้แก่ ปริมาณดินเม็ดละเอียด, ตัวแปรด้านขนาดคละ, อัตราส่วนช่องว่าง, ระดับพลังงานบดอัดและความหนาแน่นแห้งส่งผลให้สมการมีความแม่นยำสูง R2≥0.99

คำสำคัญ: ดินลูกรังบดอัด, ระดับพลังงานในการบดอัด, การกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน, การทำนายค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

รายการอ้างอิง

Bello Yamusa, Yamusa & Yunus, Nor & Ahmad, Kamarudin & Rahman, Norhan & Sa'ari, Radzuan. (2018). Effects of fines content on hydraulic conductivity and morphology of laterite soil as hydraulic barrier. E3S Web of Conferences. 34. 01005. 10.1051/e3sconf/20183401005.

E.M. Onur, A. Shakoor, Relationships between grain size distribution indexes and permeability of sands, Eng. Geol. Soc. Territory 3 (2015) 287–290.

E.M. Onur, Predicting the Permeability of Sandy Soils from Grain Size Distribution Masters of Science Thesis, Kent State University, 2014, p. 123.

F Hussain and Nabi. Empirical Formulae Evaluation for Hydraulic Conductivity Determination Based on Grain Size Analysis. Pyrex Journal of Research in Environmental Studies Vol 3 (3) pp. 026-032 March, 2016

Osinubi, K. ‘J., & Nwaiwu, C. M. (2005). Hydraulic Conductivity of Compacted Lateritic Soil. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 131(8), 1034–1041.

R.P. Chapuis, “Permeability tests in rigid wall permeameters: determining the degree of saturation, its evolution and influence on test results,”

Ranaivomanana, H., Razakamanantsoa, A., & Amiri, O. (2017). Permeability Prediction of Soils Including Degree of Compaction and Microstructure. International Journal of Geomechanics, 17(4), 04016107.

S. Kamkhuntod, P. Voottipruex, S. Inthapichai and P. Jamsawang, “Factors Affecting Permeability of Lateritic Soils with Different Gradations,” J. KMUTNB, Vol. 25, No. 1, pp. 11-19, Jan. - Apr. 2015

Sakulsaksri Chaiyasat, (2016) Influence of clay content on permeability of compacted lateritic soil. KKU Engineering Journal,43,1-3.

Salarashayeri AF, Siosemarde M (2012) Prediction of soil hydraulic conductivity from particle-size distribution. World Acad Sci Eng Technol 6(1):395–399

Ubani, C., Ani, G. and Womiloju, T. 2018. Permeability Estimation Model from Grain Size Sieve Analysis: Data of Onshore Central Niger Delta. European Journal of Engineering Research and Science. 3, 12 (Dec. 2018), 119-125.
เผยแพร่แล้ว
2020-07-09

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้