กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็ก Download Download PDF