อิทธิพลของการลดระดับน้ำต่อเสถียรภาพความลาดของเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน

  • มนชล ศรีชัยกูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วีรยา ฉิมอ้อย
คำสำคัญ: เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก, อัตราการดลงของระดับน้ำในเขื่อน, ค่าอัตราส่วนความปลอดภัย

บทคัดย่อ

เขื่อนดินแบบแบ่งส่วน เป็นเขื่อนประเภทหนึ่งซึ่งพบได้มากในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะก่อสร้างตามลักษณะภูมิประเทศและวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งมีการตรวจวัดและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเขื่อนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของเขื่อน สำหรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในเขื่อนอันเนื่องมากจากสภาวะการใช้งานก็เป็นปัจจัยนึงที่มีอิทธิพลต่อการไหลของน้ำในเขื่อนและเสถียรภาพความลาดของเขื่อน ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของเขื่อน อันเนื่องมาจากสภาวะการลดลงของระดับน้ำในเขื่อนอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการลดลงของระดับน้ำตั้งแต่ 0.25,0.50,0.75 และ 1.00 ม./วัน จากที่ระดับเก็บกักปกติ โดยเปรียบเทียบกับการลดลงของระดับน้ำในเขื่อนที่เปลี่ยนไปด้วยอัตราส่วนตั้งแต่ 1/2, 1/4, 1/8 และ 1/16 เท่าของความสูงเขื่อน ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการศึกษาจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่าอัตราการลดลงของค่าของระดับน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงของระดับน้ำในเขื่อนที่มากขึ้นนั้น จะส่งผลต่อเสถียรภาพความลาดชันของเขื่อน ทำให้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ได้จากการวิเคราะห์เสถียรภาพดังกล่าวจะมีค่าลดลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2020-07-09