กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำเปิดที่มีขยะและผักตบชวา Download Download PDF