การพัฒนากำลังของไม้ปาล์มน้ำมันด้วยน้ำยางพาราและการบีบอัด

  • เปรมณัช ชุมพร้อม สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • จรูญ เจริญเนตรกุล
  • พรนรายณ์ บุญราศรี
  • สมมาตร์ สวัสดิ์
  • ถาวร เกื้อสกูล
คำสำคัญ: ไม้ปาล์มน้ำมัน, กลสมบัติ, การบีบอัด, น้ำยางพารา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงกลสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันด้วยน้ำยางพารา โดยใช้ไม้ปาล์มน้ำมันที่ช่วงอายุระหว่าง 25-30 ปี ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างของชิ้นไม้อยู่ในช่วงความสูงไม่เกิน 2 m จากโคนต้น นำมาแปรรูปให้ได้ขนาดตามมาตรฐานการทดสอบไม้ ASTM D 143 อบให้ค่าความชื้นอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานร้อยละ 12 - 16 นำตัวอย่างไม้ปาล์มน้ำมันมาอัดน้ำยางพาราด้วยเครื่องอัดใช้กำลังอัดขนาด 5.6 ksc เพื่อให้น้ำยางพาราแทรกซึมไปตามช่องว่างของเนื้อไม้ให้มากที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเนื้อไม้ได้ดีขึ้น จากนั้นนำมาบีบอัดเพื่อรีดน้ำยางพาราส่วนเกินออกด้วยเครื่องอัดเอนกประสงค์ใช้หน่วยแรงขนาด 15 30 และ 45 ksc ผลทดสอบกลสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันอัดน้ำยางพาราพบว่า ไม้ปาล์มน้ำมันที่ผ่านการอัดน้ำยางพาราและบีบอัดด้วยหน่วยแรง 30 ksc มีค่ากลสมบัติเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ปาล์มน้ำมันทั่วไป โดยมีค่ากำลังต้านทานแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.50 กำลังต้านทานแรงอัดในแนวตั้งฉากเสี้ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 147.55 กำลังต้านทานแรงเฉือนในแนวขนานเสี้ยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.47 และมีกำลังต้านทานแรงดัดโค้งงอเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.95 ดังนั้นการนำน้ำยางพารามาปรับปรุงกลสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันโดยใช้การอัดแรงดันร่วมกับการบีบอัดจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาปรับปรุงกลสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันได้เป็นอย่างดี

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-06

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>