พฤติกรรมการต้านทานของคานไม้ยางพาราประกอบภายใต้แรงกระแทก

  • พงศ์ศักดิ์ ศุขมณี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • นันทชัย ชูศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • นภดล คงเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • อาศิส อัยรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  • สมมาตร์ สวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
คำสำคัญ: คานไม้ประกอบ, ไม้ยางพารา, แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์, แรงกระแทก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการต้านทานและการโก่งตัวของคานไม้ยางพาราประกอบและคานไม้ยางพาราประกอบเสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ภายใต้แรงกระแทก โดยทำการทดสอบแบบคานช่วงเดียวที่มีความยาวคาน 1.00 m, 1.50 m และ 2.00 m โดยปล่อยน้ำหนัก 15 kg ที่ความสูงคือระยะ 0.60 m, 0.80 m  และ 1.00 m เพื่อนำมาศึกษาพฤติกรรมการต้านทานแรงกระแทกของคานไม้ยางพาราประกอบก่อนใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาเสริมกำลัง และหลังใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มาเสริมกำลัง ผลการทดสอบพบว่าไม้ยางพาราจัดอยู่ในประเภทไม้เนื้ออ่อน ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) เมื่อนำข้อมูลการทดสอบแรงกระแทกแบบการปล่อยน้ำหนักลงเพียงหนึ่งครั้งมาเปรียบเทียบโดยคิดค่าความแตกต่างของการโก่งตัวระหว่างคานไม้ยางพาราประกอบที่เสริมและไม่เสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ ตามความสูงของการปล่อยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ในกลุ่มของความยาวคานที่ 1.00, 1.50 และ 2.00 m พบว่าคานไม้ยางพาราประกอบที่เสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ให้ค่าการโก่งตัวน้อยกว่าคานที่ไม่เสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 30.43 ถึง 33.33, 30.23 ถึง 35.29 และ 33.17 ถึง 35.38 ตามลำดับ สำหรับการทดสอบคานจนกระทั่งให้การวิบัติ พบว่าลักษณะการวิบัติของคานไม้ยางพาราประกอบเสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์มีลักษณะการวิบัติที่เหนียวกว่า คานไม้ยางพาราประกอบที่ไม่ได้เสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-05

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้