การสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์สำหรับตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายในโครงสร้างก่ออิฐ

  • พนิดา อินทะเรืองศร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชัยณรงค์ อธิสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • รักติพงษ์ สหมิตรมงคล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: การตรวจจับสิ่งแปลกปลอม, การสำรวจด้วยสัญญาคลื่นเรดาร์, โครงสร้างก่ออิฐ, ผลกระทบของความชื้น

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการจัดทำข้อมูลผลการประยุกต์ใช้การสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์กับโครงสร้างก่ออิฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายผลการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายในโครงสร้างก่ออิฐ การเตรียมตัวอย่างการทดสอบจะใช้อิฐก่อเรียงให้มีขนาด 0.90x0.90x0.30 เมตร การศึกษานี้ทำการทดลองกับสิ่งแปลกปลอมเป็นวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ลวดเหล็กตะแกรง ลวดตาข่ายกรงไก่ ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อนไม้ และรวมถึงช่องว่างที่สร้างขึ้นและติดตั้งไว้ในตัวอย่างอิฐก่อทดสอบ การศึกษานี้จะนำเสนอการทดสอบทั้งในสภาพอิฐแห้ง และอิฐเปียก โดยการนำข้อมูลการสแกนจากการสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์ไปประมวลผลอย่างละเอียดผ่านซอฟแวร์ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกซึ่งเป็นสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ เพื่อบ่งบอกถึงสัญญาณคลื่นเรดาร์ของวัสดุจากการสแกนภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบ และศึกษาผลกระทบของความชื้นจากการตรวจจับสัญญาณคลื่นเรดาร์ โดยทำการเปรียบเทียบสัญญาณคลื่นเรดาร์ของวัสดุที่เหมือนกันภายในอิฐก่อตัวอย่าง จากการทดสอบพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เหมาะสมสำหรับอิฐก่อในสภาวะแห้งจะมีค่าในช่วง 4.0 ส่วนค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เหมาะสมสำหรับอิฐก่อในสภาวะเปียกจะมีค่าที่มากกว่า 12.0 ซึ่งผลของงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์โครงสร้างทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยใช้เป็นแนวทางในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในโครงสร้างอิฐโบราณ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

ชัยณรงค์ อธิสกุล, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

รักติพงษ์ สหมิตรมงคล, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>