กำลังอัด และโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณ และอิฐก่อทดแทนรูปแบบปริซึม

  • สุรพัศ นิธิปฏิคม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สุนัย โตศิริมงคล ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี
  • ชัยณรงค์ อธิสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี
  • วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี
  • สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี
  • พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี
คำสำคัญ: กำลังอัด, ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น, ปูนหมัก, อิฐก่อรูปแบบปริซึม, อิฐก่อโบราณ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวิธีการทดสอบอิฐก่อโบราณและอิฐก่อทดแทนรูปทรงปริซึมเพื่อหากำลังอัด และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ตัวอย่างทดสอบและวัสดุที่ใช้ในการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร โดยตัวอย่างผลิตขึ้นตามแนวทางที่กรมศิลปากรแนะนำและข้อกำหนดที่ใช้
ในโครงการอนุรักษ์วัดกระจี ซึ่งอิฐก่อโบราณที่ใช้ในงานอนุรักษ์ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2562 สำหรับอิฐก่อจากวัสดุทดแทนจัดทำขึ้นสำหรับการทดสอบ 2 รูปแบบ ได้แก่ อิฐก่อที่ไม่ใช้วัสดุประสาน และอิฐก่อที่ใช้วัสดุประสานเป็นปูนหมักตามแนวทางส่วนผสมของกรมศิลปากร
ซึ่งอิฐก่อนั้นก่อด้วยอิฐเต็มแผ่นตามแนวราบ ขนาด 15x30x5 ซม.  จำนวน 6 แผ่น ในรูปแบบปริซึมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้งนี้การศึกษานี้ได้พัฒนาเครื่องมือวัดระยะการยุบตัว เพื่อใช้สำหรับการทดสอบหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐก่อโดยเฉพาะ การศึกษานี้จะรายงานผลของค่ากำลังอัดและ
ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณรวมถึงอิฐก่อทดแทนรูปทรงปริซึมที่อยู่ภายใต้สภาวะความชื้นต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

ชัยณรงค์ อธิสกุล, ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี

รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี

วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี

รศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี

สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมโธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาธนบุรี

เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้