รายชื่อคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26
คณะกรรมการอำนวยการ

1. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
2. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
3. ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร
4. รศ.สุพจน์ ศรีนิล
5. รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร
6. รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง

คณะกรรมการดำเนินการ

1. ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร
2. รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
3. ผศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ
4. ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์
5. ผศ.ดร.ประทีป หลือประเสริฐ
6. ผศ.ดร. ชลิดา อู่ตะเภา
7. ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์
8. อาจารย์ทรงกลด แซ่อึ้ง

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

1. รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง(ประธาน)
2. รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง
3. ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร
4. รศ.ดร.แหลมทอง เหล่าคงถาวร
5. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์
6. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์
7. รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
8. ผศ.ดร. ชลิดา อู่ตะเภา
9. ผศ.ดร.อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์
10. ผศ.ดร. อำพน จรัสจรุงเกียรติ
11. ผศ.ดร.จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
12. ผศ.ดร.จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์
13. รศ.ดร. รณชัย ติยะรัตนาชัย
14. ดร.ชิสาพัชร์ สุปัญญาโชติสกุล
15. รศ.ดร.ภาสกร ขันทองทิพย์
16. ดร.วิทยา สุหฤทดำรง
17. ผศ.นัฐพร นวกิจรังสรรค์

คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

1. ผศ.ดร.ศลิษา ไชยพุทธ (ประธาน)
2. ดร.ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง
3. นางมณีรัตน์ สรรพอาษา
4. ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล

คณะกรรมการฝ่ายงานพิธีการและลงทะเบียน

1. ผศ.ดร.ประทีป หลือประเสริฐ (ประธาน)
2. ดร.ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง
3. นางมณีรัตน์ สรรพอาษา
4. นางสาวพัชรา ชัยลิขิตเจริญ
5. นายอานนท์พร สุวรรณพลาย

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานงานและประเมินผล

1. ผศ.ดร. ชลิดา อู่ตะเภา (ประธาน)
2. อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว
3. ผศ.ดร. อำพน จรัสจรุงเกียรติ
4. ผศ.ดร.วิรุฬห์ คำชุม
5. นายถนอม ศรีวรษา

คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหาร การเงิน

1. ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ (ประธาน)
2. รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ (ที่ปรึกษา)
3. ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์
4. นางนฤมล กำเนิดมณี
5. นางสาวสายธารทิพย์ นาจาน
6. นางสาวพัชรา ชัยลิขิตเจริญ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหาร และการแสดง

1. อาจารย์ทรงกลด แซ่อึ้ง (ประธาน)
2. ผศ.ดร. อำพน จรัสจรุงเกียรติ
3. อาจารย์อุบะ ศิริแก้ว
4. ผศ.ดร. ชลิดา อู่ตะเภา
5. นางมณีรัตน์ สรรพอาษา
6. นายมนิตย์ บุปผาชาติ
7. นายสมบัติ เนตรสว่าง
8. นายธีรเดช คำวิไล

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาผู้สนับสนุนและเงินทุน

1. ผศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ (ประธาน)
2. รศ.สุพจน์ ศรีนิล(ที่ปรึกษา)
3. รศ.ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช (ที่ปรึกษา)
4. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์