ปัจจุบันการประชุมนี้ปิดรับการส่งบทความแล้ว

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือนำเสนอในการประชุมอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของการประชุม
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในแง่ของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • ขอให้ท่านลงข้อมูลรายละเอียดผู้แต่งในขั้นตอนการกรอกข้อมูลบทความ ขั้นที่ 3 ให้ครบทุกคน โดยกดเพิ่มชื่อผู้แต่ง ทีละคนจนครบ ก่อนส่งบทความเข้าสู่ระบบ
  • กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และชื่อ สกุล ของท่านลงในช่อง ข้อความถึงบรรณาธิการ ทั้งนี้สำหรับใช้ในการประสานงานด้านบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

Author Guidelines

คำแนะนำการทำงานกับระบบ

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกการประชุม (กรณีสมัครสมาชิกใหม่)

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกการประชุม (กรณีเคยสมัครสมาชิกในการประชุม ครั้งที่ 25 แล้ว) หรือ ลืมรหัสผ่าน ลืมชื่อบัญชีผู้ใช้

การส่งบทความ

ข้อกำหนดสำหรับการเตรียมบทความเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

•   กำหนดให้ใช้กระดาษขนาด A 4 โดยบทความมีความยาวไม่เกิน 8 หน้าสำหรับ บทความทั่วไป และ 12 หน้า สำหรับ Keynote speaker โดย นับรวม บทคัดย่อ และรายการอ้างอิง
•   บทคัดย่อ มีจำนวนคำ 200 – 300 คำ โดยใช้ไฟล์แม่แบบ (Template file) สำหรับบทคัดย่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำสำคัญ 3-5 คำ
•   บทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดให้ใช้ไฟล์แม่แบบ (Template file) ในการจัดวางเนื้อหาบทความเต็มภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่เป็นไปตามไฟล์แม่แบบ เอกสารจะถูกส่งกลับเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
•   การส่งบทความกรุณาส่งไฟล์แนบทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ไฟล์นามสกุล docx และ pdf
•   ไม่อนุญาตให้บทความมี footnotes
•   การส่งบทความเสนอให้พิจารณานั้นผู้เสนอบทความจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงนามในแบบฟอร์มการส่งบทความ (Manuscript Submission Form) ให้ครบถ้วน.
•   บทความมีความชัดเจน ไม่กล่าวเกินจริง และตระหนักถึง วัตถุประสงค์ของการตีพิมพ์ว่าคือการอภิปราย การเปิดเผยความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม่
•   บทความทุกบทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการจะถูกพิจารณาและให้ความคิดเห็นโดย PEER REVIEW จำนวนอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป จัดการโดยคณะกรรมการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26

ไฟล์ดาวน์โหลด (docx)

Template for Abstract Paper

ต้นแบบบทคัดย่อภาษาไทย

Template for Full Paper

ต้นแบบบทความเต็มภาษาไทย

Response to Reviewer Comments

แบบตอบกลับการประเมินบทความ

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่ป้อนในเว็บไซต์การประชุมนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระบบการประชุมเท่านั้นและจะไม่เผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ