การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
The 26th National Convention on Civil Engineering

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้น วิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในวงกว้างของประเทศ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของประเทศก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่านี้ งานทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับตัวให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประชุมภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด”

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน

Call for Paper

หัวข้อการประชุม

 • วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด (Civil Engineering Beyond The Limit: BTL)
 • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR)
 • วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT)
 • วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM)
 • วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE)
 • วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering: TRL)
 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE)
 • วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering: SGI)
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV)
 • วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF)
 • วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE)
 • วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology)

Download Call For Paper

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ (ขยายเวลา)
1 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบแรก)
15 มกราคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบสอง) 29 มกราคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบสาม) 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบสี่) 5 มีนาคม 2564
เปิดรับบทความวิจัย (ขยายเวลา)
15 มกราคม - 15 มีนาคม 2564 20 เมษายน 2564
ประกาศผลพิจารณาบทความวิจัย 15 เมษายน 2564
ประกาศผลพิจารณาบทความ (รอบสอง) 10 พฤษภาคม 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานราคาพิเศษพร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 - 14 พฤษภาคม 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 15 - 31 พฤษภาคม 2564
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 23 - 25 มิถุนายน 2564

อัตราการลงทะเบียนประชุม

บทความที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพื่อการรับการตีพิมพ์ Proceeding ซึ่งมีอัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fee) ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ *นิสิต / นักศึกษาที่เข้าร่วมงานโดยไม่ส่งบทความสามารถลงทะเบียนได้ในอัตราพิเศษ 1,200 บาท (ไม่รวมค่างานเลี้ยงต้อนรับ)