ข่าวประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในประเทศไทย ทางคณะกรรมการการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 จึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการประชุมในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564

ทางคณะกรรมการการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 เชื่อว่าทางเลือกนี้จะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและนักวิจัย และผู้ร่วมงานสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านรูปแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ในที่พักอาศัยหรือที่ทำงาน

According to the situation of COVID-19 in THAILAND, our board committees of The 26th National Convention on Civil Engineering (NCCE26) have decided to a fully online conference on June 23rd – 25th, 2021.

We believe this is the safest approach for the well-being of our audience and plentiful opportunities to broaden the knowledge among researchers at this time. Attendees will be able to participate in virtual communication from the comfort and safety of their home or office.

Download Poster (26-Apr-21)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
The 26th National Convention on Civil Engineering

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เป็นงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้น วิกฤตการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในวงกว้างของประเทศ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของประเทศก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่านี้ งานทางด้านวิศวกรรมโยธาก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับตัวให้สนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การประชุมภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด”

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไร้ขีดจำกัดให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในท้ายที่สุด ผลได้จากการประชุมนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิชาการทางด้านวิศวกรรมอย่างยั่งยืน

Call for Paper

หัวข้อการประชุม

 • วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด (Civil Engineering Beyond The Limit: BTL)
 • วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering: STR)
 • วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering: MAT)
 • วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management: CEM)
 • วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering: GTE)
 • วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering: TRL)
 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering: WRE)
 • วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering: SGI)
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering: ENV)
 • วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering: INF)
 • วิศวกรรมโยธากับการศึกษา (Civil Engineering and Education: CEE)
 • วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology)

Download Call For Paper

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ (ขยายเวลา)
1 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบแรก)
15 มกราคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบสอง) 29 มกราคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบสาม) 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (รอบสี่) 5 มีนาคม 2564
เปิดรับบทความวิจัย (ขยายเวลา)
15 มกราคม - 15 มีนาคม 2564 20 เมษายน 2564
ประกาศผลพิจารณาบทความวิจัย 15 เมษายน 2564
ประกาศผลพิจารณาบทความ (รอบสอง) 10 พฤษภาคม 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานราคาพิเศษพร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 - 14 พฤษภาคม 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 15 - 31 พฤษภาคม 2564
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 23 - 25 มิถุนายน 2564

อัตราการลงทะเบียนประชุม

บทความที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพื่อการรับการตีพิมพ์ Proceeding ซึ่งมีอัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fee) ดังต่อไปนี้

ประเภท/อัตรา (บาท) ไม่เกิน 2 บทความ
(บาท)
บทความเพิ่มเติม
(ราคาต่อบทความ)
นิสิต/นักศึกษา
1,800
1,300
บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและสมาชิก วสท.
2,000
1,500
บุคคลทั่วไป
2,000
1,500

หมายเหตุ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่ชำระเงินล่วงหน้าเกินก่อนการประกาศ สามารถยื่นคำร้องขอคืนส่วนต่างค่าลงทะเบียนที่ได้แบบฟอร์มนี้

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ email ncce26@gmail.com