ข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดินและการวิเคราะห์แผ่นดินไหวของเจดีย์วัดมหาธาตุสุโขทัย

  • สิรวิชญ์ สุขศิลา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชัยณรงค์ อธิสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: การวิเคราะห์แผ่นดินไหว, เจดีย์ของไทย, เจดีย์วัดมหาธาตุสุโขทัย, เทคโนโลยีสแกนวัตถุ 3 มิติด้วยแสงเลเซอร์แบบภาคพื้นดิน, วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวต่อเจดีย์วัดมหาธาตุสุโขทัยโดยอาศัยข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติแบบภาคพื้นดินในการวิเคราะห์หาขนาดมิติในสภาวะปัจจุบันของเจดีย์ประธาน จากข้อมูลการสแกนวัตถุ 3 มิติดังกล่าวทำให้สามารถระบุมุมเอียงและการเสียรูปของเจดีย์ประธานในสภาพปัจจุบันได้ ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติของเจดีย์ประธานจะนำไปพัฒนาเป็นแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ในเบื้องต้นจะประเมินเจดีย์โดยวิเคราะห์ผลทางสถิตศาสตร์และการสั่นแบบธรรมชาติ จากนั้นจะทำการให้แรงแผ่นดินไหวกับแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษาผลตอบสนองของแรงแผ่นดินไหวโดยการใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของพื้นดินจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย 3 ข้อมูลที่สอดคล้องตามมาตรฐานเกี่ยวกับแรงแผ่นดินไหว มยผ.1302 สุดท้ายแล้วงานวิจัยนี้จะนำเสนอและวิเคราะห์ผลการกระจายความเค้นและการเสียรูปของโครงสร้างเจดีย์อันเนื่องมาจากแรงแผ่นดินไหว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>