กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัด และโมดูลัสยืดหยุ่นของอิฐก่อโบราณ และอิฐก่อทดแทนรูปแบบปริซึม Download Download PDF