การประเมินความปลอดภัยสำหรับถนนในเขตพื้การประเมินความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเล ด้วยเทคนิคการประเมินระดับดาวของ iRAPนที่ท่องเที่ยวชายทะเลด้วยวิธีการประเมินระดับดาวของ iRAP

  • ฐิติชญา สระทองแมว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • บุญพล มีไชโย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พลปรีชา ชิดบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ดลยฤทธิ์ เสฎฐสูวจะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
คำสำคัญ: การประเมินความปลอดภัยทางถนน, ระดับดาว, พื้นที่ท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

ปัญหาสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง โดยจะพบว่าลักษณะทางกายภาพของถนน และพฤติกรรมการใช้ความเร็วบนท้องถนนที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล งานวิจัยนี้จึงได้นำกระบวนการการประเมินความปลอดภัยทางถนนด้วยวิธีการประเมินของ iRAP (International Road Assessment Programme) ที่จะประเมินค่าระดับดาวตามลักษณะทางกายภาพของถนนซึ่งมีผลสัมพันธ์กับความเร็วที่ใช้จริงโดย iRAP จะทำการประเมินเป็น 4 กลุ่มได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า และรถจักรยาน ผู้วิจัยได้ทำการประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นถนนในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ โดยผลการวิจัย พบว่า ถนนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความปลอดภัย iRAP (Star Rating) อยู่ที่ 1 – 3 ดาว ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ โดยผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงที่ได้เพื่อจะเป็นแนวทางที่สำคัญของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านถนนในการนำไปปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยได้มากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้