การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับกลยุทธ์มาตรการจ่ายค่าธรรมเนียมการจอดรถในเมืองเชียงใหม่

  • ปกรณ์ จินายะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อรรถวิทย์ อุปโยคิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
คำสำคัญ: รถยนต์, รถจักรยานยนต์, ค่าธรรมเนียมการจอดรถ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงปัจจัยด้านคุณลักษณะของการเดินทาง ที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการจอดรถในเมืองเชียงใหม่ โดยทำการสำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ที่จอดรถในเขตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 ราย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยการสร้างแบบจำลองรีเกรสชั่น เพื่อทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้, จำนวนใบอนุญาตขับขี่, จำนวนยานพาหนะที่ครอบครอง ความถี่ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และรูปแบบในการเดินทาง เป็นต้น โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการด้านราคาค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการจอดรถในเขตเมืองเชียงใหม่

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้