ปัจจัยกำหนดอุปสงค์การใช้บริการเรียกรถรับส่งแบบออนไลน์ ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019

  • ประภาพร พาพิมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
  • มานพ แก้วโมราเจริญ
คำสำคัญ: การใช้บริการเรียกรถรับส่ง, การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา2019, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ, แบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน, พฤติกรรมการเดินทาง

บทคัดย่อ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่และความต้องการบริการเดินทางที่น่าเชื่อถือและพร้อมปรับตามความประสงค์ของผู้ใช้ นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันธุรกิจการเรียกใช้บริการรถรับส่งแบบออนไลน์ได้รับความนิยมทั่วโลกตลอดช่วงทศวรรษ การให้บริการรถรับส่งถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เดินทางสามารถวางแผนการเดินทางและลักษณะการให้บริการที่สอดคล้องตามความต้องการ ตลอดจนการจองรถและชำระค่าโดยสารผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยวิกฤติการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และมาตรการลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่ตามมาทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมและการทำงานจากที่บ้าน ล้วนส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงไป

งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและลักษณะของผลกระทบจากการระบาดใหญ่ที่มีต่อพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนในเขตเมืองโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้บริการเรียกรถรับส่ง บทความนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ โดยใช้ข้อมูลซึ่งรวบรวมจากกลุ่มผู้ใช้บริการเรียกรถรับส่งแบบออนไลน์ในเมืองเชียงใหม่ ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจแบบระบุไว้ก่อน ผลการวิเคราะห์ยืนยันถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ซึ่งพลิกผันอุปสงค์การขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังสามารถบ่งชี้ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการเรียกรถรับส่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งอำนวยความสะดวกและรูปแบบการขนส่ง และทัศนคติทางสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 3 > >>