การหาค่าที่เหมาะสมของตารางงานก่อสร้างเพื่อควบคุมกิจกรรมที่เป็นต้นกำเนิดฝุ่นจิ๋ว

  • พงษ์อำมาตย์ แขนงแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • พรพจน์ นุเสน สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
  • มานพ แก้วโมราเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
คำสำคัญ: ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน, ตารางงานก่อสร้าง, การปรับปรุงแผนงาน

บทคัดย่อ

มลพิษทางอากาศเป็นภาวะที่อากาศมีสารปนเปื้อนเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติ โดยมลพิษทางอากาศที่พบมากที่สุดคือ ฝุ่นละอองในอากาศ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำเนิดฝุ่นละอองในบริเวณการก่อสร้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงานในหน่วยงานก่อสร้างรวมถึงบรรยากาศโดยทั่วไปรอบบริเวณการก่อสร้าง งานศึกษานี้จึงได้ดำเนินการศึกษาโดยการนำเสนอแนวทางในการหาค่าที่เหมาะสมของตารางงานก่อสร้าง เพื่อทำการควบคุมกิจกรรมในการก่อสร้างอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณการก่อสร้างอาคาร โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างจากนั้นทำการศึกษาการวิเคราะห์ตารางงานก่อสร้างให้สมดุลกับการจัดการปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโดยทำการวิเคราะห์การวางแผนงานทั้งแบบโครงข่ายและแบบการวางแผนงานแบบระบบตารางเวลา เพื่อใช้ในการจัดการตารางเวลาและทำการศึกษาและวิเคราะห์การปรับแผนงานก่อสร้าง เพื่อสมดุลของทรัพยากรในโครงการในการโยกย้ายหรือปรับปรุงกิจกรรมจากแผนงานที่วางไว้ให้ดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอและทำการคำนวณต้นทุนในการก่อสร้างจากการเร่งโครงการ เพื่อทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการปรับแผนงานให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการปรับปรุงแผนงานและการเร่งโครงการ เพื่อให้ผลของการศึกษาสามารถเป็นแนวทางของการวางแผนตารางงานที่จะใช้ในการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสมดุลที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้