ปัจจัยที่มีผลต่อฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง:วิธีการแบบจำลองสมการโครงสร้าง

  • นภัส บุญติ ภาควิชาวิศวกรรโยธา คณะวิศวกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • พรพจน์ นุเสน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • มานพ แก้วโมราเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
คำสำคัญ: ฝุ่นละออง, ฝุ่นจิ๋ว, ฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง, แบบจำลองสมการโครงสร้าง, กิจกรรมงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ

เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของตัวเมืองส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวไปด้วยมีการก่อสร้างขยายสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร ซึ่งปัญหาที่ตามมาจากการก่อสร้างคือฝุ่นละออง พบว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง โดยทำการเก็บรวบรวมปัจจัยสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองในงานก่อสร้างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องเซ็นเซอร์ดิจิตอลในการตรวจจับอนุภาคค่าฝุ่นละออง และทำการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง     ในการตรวจสอบปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ซึ่งผลงานวิจัยเบื้องต้นพบว่า ปัจจัยจากกิจกรรมงานก่อสร้างที่มีการขุด ตอก เจาะ ทุบ ส่งผลต่อค่าความเข้มของฝุ่นละอองมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักในระดับที่สูง และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้านการขนส่ง การเคลื่อนย้ายกองวัสดุที่ส่งผลต่อค่าความเข้มฝุ่นเช่นกัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสามารถระบุปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่น และสามารถนำไปพยากรณ์ค่าฝุ่นที่จะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างเพื่อหาวิธีการในการป้องกัน ควบคุมฝุ่นละอองไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้