การพัฒนาระบบการวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาด้วยแนวคิดโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร

  • กมลทิพย์ พรชัยธเนศกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, ผนังคอนกรีตมวลเบา, การวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา, โมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร

บทคัดย่อ

แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถกำหนดระยะเวลา ขอบเขตของงาน งบประมาณ นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมคุณภาพวัสดุให้ได้มาตรฐานคงที่ การใช้งานแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาต้องอาศัยขั้นตอนในการจัดเรียงแผ่นผนัง เนื่องจากแผ่นผนังมีขนาดตามมาตรฐานทำให้ต้องคำนึงถึงขนาดของแผ่นผนังและระยะที่ต้องการติดตั้งเพื่อลดเศษที่เหลือจากการจัดเรียงและระยะเวลาในการตัดแผ่นหน้างาน นอกจากนั้นการลดรอยต่อในการติดตั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากรอยต่อที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนของอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง การวางแผนติดตั้งแผ่นผนังในปัจจุบันดำเนินการโดยการจัดเรียงแผ่นผนังโดยอาศัยความชำนาญของวิศวกร ส่งผลต่อระยะที่เหลือจากการจัดเรียงไม่สามารถทำให้เหลือเศษได้น้อยที่สุด บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบา โดยงานวิจัยนำเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดเรียงแผ่นผนัง โดยให้แสดงผลผ่านโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวางแผนให้ได้คำตอบที่เหมาะสมที่สุด ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบการวางแผนสามารถนำเสนอแผนการติดตั้งแผ่นผนังโดยเหลือเศษระยะพื้นที่น้อยลงจากแนวทางการจัดเรียงแผนผนังที่จัดทำโดยความชำนาญของวิศวกร

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23