การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง

  • ณิชกมล โพธิ์เงิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: เทคโนโลยีแชทบอท, กิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง, การสื่อสารในงานก่อสร้าง, โปรแกรมส่งข้อความทันที

บทคัดย่อ

     โปรแกรมส่งข้อความทันทีเป็นเครื่องมือสื่อสารที่นำมาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มในโครงการก่อสร้าง โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้ใช้งานสามารถตอบกันได้แบบทันที ในปัจจุบันเทคโนโลยีแชทบอทถูกนำมาใช้สนับสนุนการสื่อสารและใช้งานผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความทันทีได้ โดยมีความสามารถสื่อสารโต้ตอบได้เสมือนมนุษย์ จึงสามารถลดภาระการสื่อสารของมนุษย์ และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการใช้งานเทคโนโลยีแชทบอทในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้างยังมีไม่มากนัก บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้เทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง โดยสัมภาษณ์ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.ลักษณะการใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความทันทีเพื่อสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง 2.ปัญหาของการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง 3.ความสามารถของเทคโนโลยีแชทบอทที่ผู้ใช้งานต้องการ หลังจากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลสัมภาษณ์ทั้งสามหัวข้อเพื่อสรุปแนวทางการใช้เทคโนโลยีแชทบอทที่สามารถลดภาระการสื่อสารของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาการสื่อสาร และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีแชทบอทสามารถใช้เพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง เช่น ระบบค้นหาไฟล์แบบก่อสร้างและเอกสารเพื่อใช้ประกอบการทำงาน ซึ่งสามารถใช้คำค้นที่ยืดหยุ่น มีลำดับการโต้ตอบที่สามารถเจาะจงความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถแนะนำไฟล์ที่เกี่ยวข้องทำให้ลดเวลาในการเข้าถึงไฟล์ ระบบสอบถามมาตรฐานการก่อสร้าง ซึ่งออกแบบเมนูให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และระบบติดตามสถานะการตรวจสอบงานแบบทันที ทำให้ลดการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23