กรอบแนวคิดในการประเมินความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งของการบริหารสัญญา

  • สิริภากร อ่องสิทธิเวช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • ผศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คำสำคัญ: ความขัดแย้ง, การบริหารสัญญา, วิศวกรที่ปรึกษา, การประเมินความรู้

บทคัดย่อ

ความขัดแย้งในโครงการก่อสร้างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้งสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลักได้แก่ เอกสารสัญญาและการบริหารสัญญา โดยความขัดแย้งจากเอกสารสัญญาเกิดจากเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่ครบถ้วน ขาดความชัดเจนและเอกสารสัญญามีความขัดแย้งกัน ในขณะที่ความขัดแย้งจากการบริหารสัญญาเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาที่จงใจและไม่ได้จงใจ ซึ่งการจงใจปฏิบัติผิดสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่การไม่ได้จงใจปฏิบัติผิดสัญญาอาจเกิดจากความประมาทหรือการขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามสัญญา การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่สำคัญของวิศวกรที่ปรึกษาที่ต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามสัญญาและให้คำแนะนำกับผู้ว่าจ้าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบแนวคิดในการประเมินความรู้ของวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งของการบริหารสัญญา โดยงานวิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งของการบริหารสัญญาและเอกสารสัญญาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างในช่วงของการดำเนินงานก่อสร้าง และนำประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวมาพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินความรู้ ซึ่งประเด็นความขัดแย้งถูกรวบรวมข้อมูลจากเอกสารคำพิพากษาศาลปกครอง ผลการศึกษาเบื้องต้นพบประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญา การแก้ไขเงื่อนไขในสัญญา หลักประกัน ระยะเวลาก่อสร้าง ค่าจ้าง การชำระค่าจ้าง ค่าเสียหาย การบอกเลิกสัญญา การลงโทษผู้ทิ้งงานและค่าปรับ ในขณะที่การวัดระดับความเข้าใจใช้แนวคิดอนุกรมวิธานแบบโซโลมาเป็นกรอบในการตั้งคำถามที่ใช้วัด ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินระดับความเข้าใจของวิศวกรที่ปรึกษาจะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์วางแผนการอบรมวิศวกรของบริษัทที่ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23