การประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ

  • ศักดินนท์ นพฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: การตรวจสอบคุณภาพ, มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ, ข้อมูลพอยท์คลาวด์

บทคัดย่อ

การตรวจสอบคุณภาพงานพื้น ผนัง และเพดาน ในโครงการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วยรายการที่ใช้ประเมิน วิธีการวัด และเกณฑ์การประเมิน ซี่งรายการวัดเกี่ยวกับความเรียบอาจใช้เครื่องมือตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์ หรือการใช้สายตาในการประเมินความเรียบ อย่างไรก็ตามการวัดด้วยเครื่องมือและสายตาส่วนบุคคลอาจใช้เวลาและเกิดความไม่แน่นอนเนื่องจากปริมาณงานก่อสร้างพื้น ผนัง และเพดานมีจำนวนมาก การวัดด้วยเครื่องมือจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ นอกจากนี้วิธีการตรวจสอบแบบเดิมมีข้อจำกัดด้านสายตาและความรู้สึก ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ทั้งหมด งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของผนัง เนื่องจากการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์นั้นมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ บทความนี้จึงนำเสนอระบบอัตโนมัติที่สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพด้วยการใช้ข้อมูลพอยท์คลาวด์ เพื่อสามารถหาข้อผิดพลาดด้านเรียบของงานดังกล่าวได้เร็วขึ้นโดยการใช้แนวคิดค่าฐานนิยมของแกนที่สนใจมากำหนดระนาบที่ต้องการ โดยใช้การตรวจสอบความเรียบของผนังเป็นกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาระบบต้นแบบ บทความนี้จะอธิบายถึงกรอบแนวคิดของการประยุกต์ใช้ระบบที่นำเสนอ และวิธีการพัฒนาระบบ อีกทั้งยังนำเสนอผลการทดสอบศักยภาพและความถูกต้องของระบบต้นแบบที่พัฒนา โดยเปรียบเทียบผลการตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบแบบเดิม ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยคือแนวทางที่ใช้ในการพัฒนามาตรฐานสำหรับการตรวจสอบความเรียบของพื้น ผนัง และเพดาน

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

ศักดินนท์ นพฤทธิ์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัชระ เพียรสุภาพ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่แล้ว
2021-06-23

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้