การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรน้ำภายในอาคาร

  • ปิยรัตน์ เปาเล้ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สยาม แกมขุนทด
  • ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
  • ไกรโรจน์ มหรรณพคุณ
  • เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศ, การบริหารทรัพยากรน้ำ, ปริมาณวัสดุ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรน้ำภายในอาคาร ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการประยุกใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling หรือ BIM เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบและการก่อสร้างรวมไปถึงงานระบบภายในอาคารโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอน ลดความซํ้าซ้อน ลดความขัดแย้งและลดปัญหาที่เกิดจากข้อมูลที่ผิดพลาดรวมถึงการบริหารการใช้ทรัพยากรภายในอาคาร การพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้ขนาดท่อที่เหมาะสมภายในอาคารให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานที่เกิดขึ้นเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายปริมาณน้ำและวัสดุในโครงการได้ โดยการวิจัยนี้จะดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบผลของค่าใช้จ่ายของวัสดุท่อที่ใช้ภายในอาคารและค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรน้ำของอาคารจริง เปรียบเทียบกับการใช้แบบจำลองสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรน้ำภายในอาคาร เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานระบบปะปาของอาคารและเป็นแนวทางสำหรับการใช้แบบจำลองสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรน้ำภายในอาคารได้ปริมาณวัสดุและค่าใช้จ่ายที่แม่นยำมากขึ้นรวมถึงช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำภายในอาคารได้อย่างเหมาะสมต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้