กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรน้ำภายในอาคาร Download Download PDF