การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย: กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา

  • วัฒนวงศ์ รัตนวราห สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • สัจจากาจ จอมโนนเขวา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • ฌัชชา คำมูล สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • นายธนกร โพธิ์แจ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • อดิศร แดงบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
คำสำคัญ: รถจักรยานยนต์, อุบัติเหตุทางถนน, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน

บทคัดย่อ

จากรายงานขององค์กรอนามัยโลก ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทของประเทศไทย พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เป็นประจำ การศึกษานี้มีความตระหนักถึงความรุนแรงและปัจจัยที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย การศึกษานี้ใช้แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ประกอบกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีใบขับขี่และนักศึกษาที่ไม่มีใบขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน พบว่า ทัศนคติต่อการกระทำพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับขี่ทีไม่ปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาสามารถนำไปพัฒนาเป็นนโยบายเพื่อลดพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย การรณรงค์และการสร้างสื่อโฆษณาในเรื่องพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจอื่นได้ต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

วัฒนวงศ์ รัตนวราห, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Vatanavongs Ratanavaraha (Thailand), Ph.D. is a professor in the Department of Transportation Engineering, Suranaree University of Technology. He hold a B.Eng in Civil Engineering from Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, a M.Eng. in Transportation Engineering from Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, and a Ph.D in Transportation Engineering from Vanderbilt University, Tennessee, USA. His research interests include transportation safety, road safety, transportation planning, public transportation, accident costs analysis, and hazardous location identification.

สัจจากาจ จอมโนนเขวา, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

Sajjakaj Jomnonkwao (Thailand), Ph.D., is an assistant professor and lecturer at the Department of Transportation Engineering at Suranaree University of Technology. He holds a B.Eng., M.Eng., and Ph.D. in Transportation Engineering from Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. His research interests include driver behavior, tourism logistics, transportation safety, transport policy, transportation planning, and statistical modeling.

เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้