การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะสำหรับการเดินทางไปโรงเรียน

  • วัฒนวงศ์ รัตนวราห สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • สัจจากาจ จอมโนนเขวา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • ศุภนิดา นันทะวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • ธนัญญา จันทร์หัวโทน สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
  • อักษรสวรรค์ บัวจูม สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
คำสำคัญ: รถโดยสารสาธารณะ, ความคาดหวังเรื่องความปลอดภัย, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

บทคัดย่อ

ความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นเด็กในวัยเรียนที่สามารถใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางทำให้ผู้ปกครองต่างตระหนักและเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญจึงได้คาดหวังถึงความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในด้านต่าง ๆ หากเด็กจะใช้บริการ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดนครราชสีมา ทำการเก็บตัวอย่างในจากผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง 650 ตัวอย่าง แบบจำลองประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ความปลอดภัยของระบบขนส่ง และนโยบายความปลอดภัย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยยืนยันบ่งชี้ว่าปัจจัยทั้งสามเป็นไปตามข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 139.445, df = 41, χ2/df = 3.401, CFI = 0.983, TLI = 0.977, SRMR = 0.025, RMSEA = 0.061) ซึ่งผลลัพธ์สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการออกแบบเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการใช้รถโดยสารสาธารณะสำหรับเด็กในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

วัฒนวงศ์ รัตนวราห, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Vatanavongs Ratanavaraha (Thailand), Ph.D., is a professor in the Department of Transportation Engineering at Suranaree University of Technology. He holds a B.Eng. in Civil Engineering from Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, a M.Eng. in Transportation Engineering from the Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, and a Ph.D. in Transportation Engineering from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA. His research interests include transportation safety, road safety, transportation planning, public transportation, accident cost analysis, and hazardous location identification.

สัจจากาจ จอมโนนเขวา, สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

Sajjakaj Jomnonkwao (Thailand), Ph.D., is an assistant professor and lecturer at the Department of Transportation Engineering at Suranaree University of Technology. He holds a B.Eng., M.Eng., and Ph.D. in Transportation Engineering from Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. His research interests include driver behavior, tourism logistics, transportation safety, transport policy, transportation planning, and statistical modeling.

เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้