การศึกษาอิทธิพลของการจัดเรียงเสาเข็มดินซีเมนต์ที่มีต่อกำลังต้านทานแรงด้านข้างในดินเหนียวอ่อน โดยใช้แบบจำลองเฉือนตรงขนาดใหญ่ในสนาม

  • ศรุตาภรณ์ ทรงศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่งและทรัพยากรธรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • พรพจน์ ตันเส็ง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คำสำคัญ: เสาเข็มดินซีเมนต์, ที่ดินเหนียวอ่อน, การผสมเชิงกลแบบเปียก, การเฉือนตรงขนาดใหญ่

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาอิทธิพลของการจัดเรียงเสาเข็มดินซีเมนต์ที่มีต่อกำลังต้านทานแรงด้านข้างในดินเหนียวอ่อน โดยใช้แบบจำลองเฉือนตรงขนาดใหญ่ในสนาม การทดสอบใช้การสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์แบบย่อสัดส่วนลงในชั้นดินเหนียวอ่อนธรรมชาติ ในแปลงทดสอบที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาใช้แบบจำลองเสาเข็มดินซีเมนต์เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร ซึ่งใช้สัดส่วนย่อขนาดจริง 10 ต่อ 1 การผสมใช้การผสมเชิงกลแบบเปียกในระดับลึกโดยใช้ใบกวนหมุนด้วยสว่านไฟฟ้า ในการศึกษาใช้รูปแบบการจัดเรียงเสาเข็มดินซีเมนต์ 4 รูปแบบ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดเรียงและระยะห่างระหว่างเสาเข็มดินซีเมนต์ที่มีผลต่อกำลังต้านทานแรงกระทำด้านข้าง ซึ่งใช้วิธีการเฉือนตรงขนาดใหญ่โดยใช้กล่องเฉือนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษานี้โดยเฉพาะ ที่สามารถเปิดด้านข้างของกล่องเพื่อศึกษารูปแบบการวิบัติของดินและเสาเข็มดินซีเมนต์ได้เมื่อทดสอบจนถึงจุดวิบัติแล้ว การเฉือนกระทำในสนามโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายดินเพื่อลดการรบกวนตัวอย่างน้อยที่สุด ผลการทดสอบเฉือนตรงขนาดใหญ่ในสนามแสดงให้เห็นว่าแรงยึดเกาะระหว่างเสาเข็มดินซีเมนต์มีอิทธิพลอย่างมากต่อกำลังต้านทานแรงด้านข้างจากการจัดเรียง SCCW

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08