การวิเคราะห์งบประมาณประเทศไทยด้านการลงทุนด้านน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ธนพล อำไพ
  • พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: งบประมาณ, งบลงทุน, น้ำ, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทคัดย่อ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเทศไทยได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย 3,185,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.09 ของผลิตภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ น้ำเป็นประเด็นที่สำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลการวิเคราะห์งบประมาณประเทศไทยด้านการลงทุนด้านน้ำพบว่า งบลงทุนด้านน้ำได้รับงบประมาณ 110,751 ล้านบาทหรือ 22.5 % ของงบลงทุนทั้งหมด โดยมีเป้าหมายคือ ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านน้ำเพิ่มขึ้น การเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ งบลงทุนด้านน้ำประกอบด้วย (1) งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 54,100 ล้านบาท หรือ 48.8 % ของการลงทุนด้านน้ำทั้งหมด และ (2) งบประมาณนอกแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประมาณ 51.2 % ของการลงทุนด้านน้ำทั้งหมด ข้อเสนอแนะเชิงนโนบายคือ ประเทศไทยต้องการระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้