การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำลองค่ามลพิษอากาศสำหรับวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมือง

  • นาย สัตยา มะโนแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ดำรงศักดิ์ รินชุมภู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศ, โครงสร้างพื้นฐาน, งานก่อสร้างทางหลวง, การบูรณาการ, ทบทวนอย่างเป็บระบบ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันแบบจำลองสารสนเทศมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างมากมาย ส่งผลให้การบริหารงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถมองภาพรวมของกระบวนการการทำงานต่างๆ ได้ง่ายด้วยระบบข้อมูลแบบ 3 มิติ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันและสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ แต่โดยทั่วไปแบบจำลองสารสนเทศจะถูกนำไปใช้ในการบริหารการก่อสร้างอาคารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งที่จริงแล้วแบบจำลองสารสนเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลาย หนึ่งในนั้นคืองานก่อสร้างทางหลวง โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างทางหลวงในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในประเทศไทยนั้นยังไม่พบการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานมาใช้ในงานบริหารการก่อสร้างทางหลวง จึงเป็นความท้าทายด้านวิชาการที่จะหาแนวทางในการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้างทางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนเอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการ คู่มือการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ได้การยอมรับในระดับสากล อย่างเป็นระบบ เพื่อระบุขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่ใช้ในการบูรณาการแบบจำลองสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้างทางหลวง ภายใต้ความเป็นไปได้ในบริบทประเทศไทย เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยและใช้งานในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ยกระดับของการก่อสร้างทางหลวงในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24