การติดตามการเคลื่อนตัวของลาดดินบริเวณถนนหมายเลข 12 โดยใช้การสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้

  • กนกพรรณ บัวน้อย สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • พีรภพ โพธิ์พงษ์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ตาก
คำสำคัญ: การสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้, ดินถล่ม, แบบจำลองสามมิติ, การเคลื่อนตัวของลาดดิน

บทคัดย่อ

ถนนหมายเลข 12 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในเส้นทางดังกล่าว ในช่วงอำเภอเมืองตากถึงอำเภอแม่สอดเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยทั้งภาคเหนือ และภาคอีสานรวมไปถึงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสิ้นสุดเส้นทางที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำหรับเส้นทางที่ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา คือ เส้นทางระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดตาก ไปยังสะพานมิตรภาพแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขาสองข้างทางมีการตัดลาดดินที่มีความลาดชันสูงและเกิดดินถล่มบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อการขนส่ง ส่งผลต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ งานวิจัยนี้จึงทำการใช้เทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้มาช่วยในการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนตัวของลาดดินบริเวณถนนหมายเลข 12 เพื่อใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อการซ่อมแซมลาดดินหรือแจ้งเตือนภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นจากดินถล่มได้ล่วงหน้า โดยทางคณะผู้วิจัยยกตัวอย่างความลาดดิน 3 ลักษณะคือ ลาดดินดินแดง ลาดดินหิน และลาดดินคอนกรีตพ่น และทำการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล โดยมีการกำหนดค่าพิกัดของจุดควบคุมภาคพื้นดินและจุดตรวจสอบด้วยกล้องประมวลผลรวม จากนั้นนำข้อมูลภาพถ่ายมาทำการประมวลผลเพื่อจัดทำเป็นแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี เก็บข้อมูลจำนวน 12 ครั้ง โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง และนำแบบจำลอง 3 มิติที่ได้จากการประมวลผลภาพถ่ายระยะใกล้ มาวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของลาดดินในแต่ละเดือน ผลการวิจัยพบว่าตัวอย่างลาดดินทั้ง 3 ลักษณะไม่พบการเคลื่อนตัว แต่มีการตรวจพบร่องรอยการกัดเซาะของน้ำบริเวณลาดดินดินแดงและลาดดินหิน สามารถสรุปได้ว่าการใช้เทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ สามารถทราบลักษณะทางกายภาพของลาดดิน โดยมีความถูกต้องระดับเซนติเมตร

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-09