เปรียบเทียบ จำนวนและตำแหน่งของการติดตั้งหน้าสัญญาณไฟ บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษา ทางแยกในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย

  • นพคุณ บุญกระพือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ฐิติมา โพธิพันธ์
  • ชยาภรณ์ หน่อทอง
คำสำคัญ: หน้าสัญญาณไฟจราจร, ทางแยกสัญญาณไฟจราจร, สัญญาณไฟจราจร

บทคัดย่อ

รูปแบบ จำนวน และตำแหน่งของการติดตั้งหน้าสัญญาณไฟจราจร (Signal faces) เป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และควบคุมให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น การติดตั้งหน้าสัญญาณไฟจราจรที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นตามคู่มือการติดตั้ง ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้ทางเกิดความสับสน ไม่เคารพกฎจราจร และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรได้ งานศึกษานี้ได้ทำการตรวจสอบและเปรียบเทียบ คู่มือการติดตั้งที่ใช้ในการติดตั้งหน้าสัญญาณไฟจราจร และการติดตั้งจริงบริเวณทางแยก ของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย โดยพิจารณา จำนวน และตำแหน่งของการติดตั้ง ได้ทำการสำรวจทางแยกสัญญาณไฟฯ ของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย จำนวน 277 ทางแยก (463 ทิศทาง) และ 94 ทางแยก (168 ทิศทาง) ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าทางแยกขนาดใหญ่ ประเทศออสเตรเลีย 95% ที่มีการติดตั้งจำนวนหน้าสัญญาณไฟมากกว่าข้อคู่มือการติดตั้ง ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และตำแหน่งการติดตั้งเป็นไปตามคู่มือการติดตั้ง สำหรับประเทศไทย มีเพียง 53% ที่มีจำนวนหน้าสัญญาณตามคู่มือการติดตั้ง ส่วนที่เหลือจะน้อยกว่า ตำแหน่งการติดตั้งส่วนใหญ่พบว่าขาดหน้าสัญญาณไฟหลัก (Primary) บริเวณเส้นหยุด และหน้าสัญญาณไฟรอง (Secondary) บริเวณเกาะกลาง ข้อเสนอแนะ ประเทศไทยควรปรับปรุงคู่มือการติดตั้ง ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และควบคุมจำนวนและตำแหน่งการติดตั้งหน้าสัญญาณไฟจราจร อย่างน้อยให้เป็นไปตามคู่มือการติดตั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้