การศึกษาระยะการมองเห็น ณ จุดเปิดเกาะกลาง สำหรับกลับรถ

  • อ. นพคุณ บุญกระพือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กิตติพศ มณีสาร
  • จันทรกานต์ ลือชา
คำสำคัญ: จุดเปิดเกาะกลาง, จุดกลับรถ, ระยะมองเห็น, ระยะมองเห็นสําหรับการหยุด

บทคัดย่อ

หนี่งในตำแหน่งที่มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ได้แก่ บริเวณจุดเปิดเกาะกลางสำหรับกลับรถ (Median opening for U-turn) เป็นจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงสูง เนื่องด้วยเป็นบริเวณที่เกิดจุดตัดของกระแสจราจร (Cross conflict) อีกทั้งการที่ออกแบบอนุญาตให้สามารถกลับรถได้ทั้งสองทิศทาง ณ จุดเปิดเกาะกลางนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการบดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ส่งผลให้ระยะมองเห็น (Sight distance) มีระยะที่ลดลง เนื่องจากรถที่จอดรอกลับรถในอีกทิศทาง จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อตรวจสอบระยะการมองเห็น ณ จุดเปิดเกาะกลางลักษณะนี้ว่ามีระยะทางเท่าใด และรถทางตรงจะมีระยะการหยุดปลอดภัย (Stopping sight distance, SSD) เพียงพอหรือไม่ โดยจุดเปิดเกาะกลางสำหรับกลับรถในงานวิจัยนี้มีจำนวน 6 แห่ง แบ่งออกเป็น เกาะกลางแบบยก (Raised median) และเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed median) เป็นจุดกลับรถแบบมีการเพิ่มพื้นที่สำหรับรถบรรทุก (Loons) และไม่มี โดยผลลัพธ์การศึกษาพบว่า ระยะมองเห็น ณ จุดเปิดเกาะกลางโดยมากจะมีระยะต่ำกว่าระยะการหยุดปลอดภัย (SSD) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดกลับรถที่มีรถบรรทุกมาทำการกลับรถ การปรับปรุงจุดเปิดเกาะกลาง โดยอนุญาตให้กลับรถเพียงทิศทางเดียว จะช่วยแก้ปัญหาระยะมองเห็นของจุดกลับรถเหล่านี้ได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08