กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบ จำนวนและตำแหน่งของการติดตั้งหน้าสัญญาณไฟ บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษา ทางแยกในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย Download Download PDF