แบบจำลองการพังทลายของอาคารด้วยแรงระเบิดเพื่อประโยชน์ในการรื้อถอนอาคาร

  • ชยานนท์ เจริญรัตน์
  • ชาคริต แสงจันทร์
  • เมธา ทัพซ้าย
  • ศักดินะ ไทยลา
  • วรานนท์ คงสง
  • พงศกร พรมสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: แรงระเบิด, การรื้อถอนอาคาร, การพังทลายของอาคาร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพังทลายของอาคารจากแบบจำลองที่กำหนดขึ้นในกระบวนการศึกษา และหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการนำเสนอรูปแบบการพังทลายที่จะนำไปใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการรื้อถอนอาคารด้วยแรงระเบิด โดยการสร้างแบบจำลองอาคารที่มีขนาดอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ของขนาดอาคารจริง และทำการตั้งสมมุติฐานการพังทลายของอาคารด้วยการกำหนดขอบเขตการพังทลายจากแบบจำลองอาคารจำนวน 25 รูปแบบ พร้อมทั้งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของทิศทางการพังทลายของอาคารที่เกิดขึ้นและนำผลที่ได้มากำหนดชุดทดสอบด้วยการให้แรงกระทำตรงบริเวณที่กำหนดให้เกิดการวิบัติของอาคาร เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาสร้างแบบจำลองจำนวน 3 รูปแบบ และใช้แรงระเบิดกระทำต่อจุดที่กำหนดในแบบจำลองเพื่อทำการวิเคราะห์ทิศทางการพังทลายของอาคารตามขอบเขตที่กำหนดและพิจารณาเปรียบเทียบขนาดของอาคารต่อขนาดของวัตถุประเบิดที่ใช้ในการทดสอบ จากผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่มีการกำหนดจุดให้พังทลายจากแรงระเบิดบริเวณกึ่งกลางเสาทุกต้นมีทิศทางการพังทลายของอาคารเป็นไปตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้ โดยการพังทลายอยู่ในขอบเขตที่กำหนด รูปแบบการพังทลายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาการกำหนดจุดพังทลายของอาคารด้วยการใช้แรงระเบิดสำหรับรื้อถอนอาคารในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-07