แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศไทย

  • นภสินธุ์ เศวตะดุล
  • วินัย พรรณา
  • ธิติสุดา อ่วมประเสริฐ
  • วรานนท์ คงสง
  • พงศกร พรมสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ดัชนีราคาเล็ก, เหล็กเส้นก่อสร้าง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการประมาณราคาเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์และสถิติประเภทกำลังสองน้อยที่สุดด้วยการเปรียบเทียบตัวแปรตามที่กำหนดใช้ในการศึกษาและให้ราคาเหล็กเส้นก่อสร้างเป็นตัวแปรตาม เพื่อวิเคราะห์หาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ให้ผลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และทำการพัฒนาแบบจำลองนั้นด้วยการหาความคลาดเคลื่อนระหว่างชุดของตัวแปรต้นและตัวแปรตามเพื่อประกอบการพิจารณาความถูกต้องของแบบจำลองแต่ละชุด โดยในกระบวนการศึกษาได้สร้างแบบจำลองจำนวนทั้งสิ้น 3 แบบจำลองจากตัวแปรต้นที่ต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่ 3 ของการศึกษาให้ผลความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นว่าตัวแปรต้นจากแบบจำลองนี้สามารถอธิบายค่าของราคาเหล็กได้ถึงร้อยละ 90.89 อยู่ในเกณฑ์ดีมากในเชิงสถิติ และเป็นแบบจำลองไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากมีการใช้ตัวแปรต้นในการวิเคราะห์ไม่มากทำให้สะดวกแก่ผู้นำไปใช้งาน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08