กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศไทย Download Download PDF