การวิเคราะห์กำลังแบกทานของฐานรากบนดินทรายแน่น โดยใช้แบบจำลองของ Bolton

  • วิทยา จิตชัยเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์
คำสำคัญ: กำลังรับแรงแบกทาน, ไฟไนต์อิลิเมนต์แบบวิเคราะห์ลิมิต, ฐานรากตื้น, แบบจำลองของ Bolton

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์หากำลังแบกทานของฐานรากบนดินทรายแน่นที่ใช้เกณฑ์การวิบัติของดินทรายด้วยหลักการของ Bolton โดยทำการศึกษาฐานรากแนวยาวภายใต้สภาวะระนาบความเครียด โดยใช้ทฤษฏีขอบเขตบนและขอบเขตล่างของไฟไนต์เอลิเมนต์แบบวิเคราะห์ลิมิต (FELA) ในการวิเคราะห์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของดินทรายแน่น แบบจำลองของ Bolton ทำการศึกษาระหว่างความเค้นและการขยายตัว โดยศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของดินทรายแน่น และผลการวิเคราะห์ที่ได้จะนำมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในอดีตเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาในครั้งนี้ และมีการนำแบบจำลอง ANN ที่เปรียบเสมือนหลักการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ มาใช้สำหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก เพื่อใช้ในการทำนายผลกำลังแบกทานของปัญหาดังกล่าว และทำการวัดผลความแม่นยำของการใช้แบบจำลอง ANN ด้วยวิธีการวัดผลทางสถิติที่ใช้ในการประเมินความแม่นยำ ทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย, ค่าเฉลี่ยผลต่างสัมบูรณ์, และรากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 0.99, 152.16, และ 203.92 ตามลำดับ ซึ่งกล่าวได้ว่าการทำนายผลกำลังแบกทานโดยใช้แบบจำลอง ANN ให้ผลเฉลยที่ใกล้เคียงกับผลกำลังแบกทานจากการใช้วิธี FELA

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้