พฤติกรรมโครงสร้างชั้นวางสินค้าสำหรับระบบ ASRS ภายใต้แรงสลับทิศ

  • ปารณัท รัตนธรรมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: ชั้นวางสินค้า, แรงสลับทิศ, ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ, ASRS

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการใช้งานชั้นวางสินค้าที่มีความสูงเป็นพิเศษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Storage and Retrieval System, ASRS) การศึกษาและทดสอบโครงสร้างชั้นวางสินค้าในงานวิจัยในอดีต จะเน้นไปที่การทดสอบโครงชั้นวางสินค้าปรกติทั่วไปที่มีความสูงไม่มาก โครงสร้างชั้นวางสินค้าสำหรับระบบ ASRS ที่มีใช้ในประเทศ ในปัจจุบันจะมีความสูงกว่า 20 ถึง 30 เมตร ซึ่งยังไม่เคยมีข้อมูลการทดสอบพฤติกรรมและการรับแรงของโครงชั้นวางสินค้ารูปแบบนี้ในห้องปฏิบัติการมาก่อน บทความนี้นำเสนอการทดสอบพฤติกรรมของโครงสร้างชั้นวางสินค้าสำหรับระบบ ASRS ภายใต้แรงสลับทิศ โดยอาศัยการทดสอบส่วนของโครงสร้างชั้นวางสินค้า (Sub-assemblage) ที่ใช้องค์อาคารขนาดเท่าของจริง ตัวอย่างทดสอบโครงชั้นวางสินค้านี้กำหนดให้มีความสูงรวม 4 เมตร ความกว้างสองช่วงเสารวม 5 เมตร และความลึก 0.98 เมตร ที่เป็นตัวแทนของชั้นวางสินค้า 2 ชั้นล่างสุดของโครงสร้าง การทดสอบจะกระทำโดยการให้น้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งที่มีค่าคงที่ ร่วมกับการให้แรงด้านข้างจำนวน 2 จุดตามความสูง โดยให้อัตราส่วนของแรงกระทำด้านข้างตามความสูงคงที่ ผลจากการทดสอบที่สำคัญประกอบด้วย ระยะการเคลื่อนตัว แรงเฉือนที่ฐาน และ รูปแบบการวิบัติของโครงชั้นวางสินค้า

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-06-27

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>