ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

  • สิทธิโชค สุนทรโอภาส สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สิวิมล สายโกมล ฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของการก่อสร้าง, โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าของการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายสัญญาที่ 3 และเสนอแนวทางป้องกันความล่าช้า โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชากร กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างนี้ จำนวน 57 คน และกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า ลำดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในโครงการได้ดังนี้ 1.ปัจจัยความล่าช้าจากวิธีการก่อสร้าง ค่าเฉลี่ย 3.28 2.ปัจจัยความล่าช้าจากด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.18 3.ปัจจัยความล่าช้าจากด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 3.06 4.ปัจจัยความล่าช้าจากระเบียบและข้อกฎหมาย ค่าเฉลี่ย 2.93 5.ปัจจัยความล่าช้าจากด้านการเงิน ค่าเฉลี่ย 2.80 6.ปัจจัยความล่าช้าจากด้านเครื่องจักรกล ค่าเฉลี่ย 2.78 และ 7.ปัจจัยความล่าช้าจากด้านวัสดุ ค่าเฉลี่ย 2.51 จากผลการศึกษาได้นำมาเสนอแนวทางในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดปัญหาจากความล่าช้า ทำให้การบริหารงานบรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขสัญญา

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-07